Головна

   Історія

   Склад кафедри

   Освіта

   Наукова робота

   Лабораторії

   Відомі випускники

   Випускники

   Конференції

   Фото
 
   Зв'язки

   Сайт факультету

  


ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ФІЗИКИ НАДВИСОКИХ ЧАСТОТ

Початок XX століття ознаменувало появу нового наукового напрямку у фізиці - радіофізики. Її бурхливий розвиток почався з вирішення важливих прикладних задач - задач радіолокації. Природно, був необхідний центр з підготовки висококваліфікованих фахівців у цій галузі. І не випадково вибір впав на Харківський державний університет, який мав багаті традиції розвитку сучасної радіофізики. Засновником харківської школи радіофізиків є Дмитро Аполінарієвич Рожанський - професор Харківського імператорського університету, завідувач кафедрою фізики, надалі академік АН СРСР. Він був одним з творців електронного осцилографа, запропонував метод осцилографування швидких електричних процесів, неоціненний його внесок у вивчення характеристик іскрового коливального розряду і супутніх йому резонансних ефектів. Під керівництвом його учня - академіка АН УРСР А.А. Слуцкіна був створений перший в СРСР магнетрон і перша в СРСР радіолокаційна станція.

Терещенко1.jpg (8957 bytes) Початок 50-х років ХХ століття - період становлення радіофізичного факультету.   Біля витоків факультету стояв Олексій Іванович Терещенко. Першою випускаючою кафедрою факультету стала кафедра фізики надвисоких частот, співробітниками кафедри стали випускники фізмат факультету ХДУ 1950-1952 рр.

Становлення факультету почалося з підготовки навчальних дисциплін для студентів 3-го курсу - постановки радіотехнічного практикуму, а кафедри фізики НВЧ - з вибору наукового напрямку, а, отже, і тематики навчальних спеціальних дисциплін.

Науковий напрямок кафедри визначився потребами радіолокаційної та ракетної техніки в СРСР, що інтенсивно розвивались. Співробітники та аспіранти зайнялися дослідженням електронних приладів НВЧ-ЛБХ, клістронов, магнетронів. Крім А.І. Терещенко активну участь у формуванні обраного наукового напрямку зробили в той час кандидати фіз.-мат.наук В.П.Шестопалов і Н.А. Хижняк. Віктор Петрович Шестопалов згодом доктор фіз.-мат. наук, професор, академік АН УРСР, лауреат Державних премій СРСР і УРСР став директором одного з найбільших науково-дослідних інститутів СРСР - Інституту радіофізики та електроніки АН УРСР. Микола Антонович Хижняк доктор фіз.-мат.наук, професор, Лауреат Державних премій СРСР та УРСР, заступник директора УФТІ АН УРСР керував одним з відділів УФТІ АН УРСР.

Потреби розвитку радіотехніки 50-60-х років зажадали розвитку крім теорії електронних приладів проведення досліджень в області ліній передачі, хвилеводно-резонаторних систем, включаючи періодичні. І як наслідок, підготовка фахівців велася за двома спеціалізаціями: «Фізика НВЧ» і «Фізика напівпровідників».

Період становлення кафедри був надзвичайно важким. На плечі молодих співробітників лягла тяжка робота по створенню нових лабораторних практикумів, розробці лекційних курсів, формулюванні перших курсових і дипломних робіт. І тут необхідно віддати належне завідувачеві кафедри А.І. Терещенко, який не тільки очолив навчальну роботу, але й особливу увагу приділив розвитку наукового напрямку кафедри. На кафедрі проводилися наукові семінари, молоді співробітники прямували у відрядження на провідні підприємства і вузи країни і всесоюзні наукові конференції. Саме в той час була укладена перша госпдоговірна тема по НВЧ електроніці (кер. Терещенко А.І.), а потім і друга - по напівпровідниковії тематиці (кер. Зубрицький Л.А.). Поява госпдоговірних робіт дозволило не тільки вирішувати наукові питання, а й отримати матеріальні кошти для придбання нового обладнання, необхідного як для навчального процесу, так і наукової роботи. Доцільність такої політики позначилася в тому, що вже в 1960 р. були захищені перші кандидатські дисертації співробітниками факультету Б.М. Булгаковим, В.М. Сєдих, К.П. Яцук та В.А. Слюсарським.

До цього ж періоду відноситься створення перших спецкурсів на основі останніх досягнень в області радіофізики: «Хвилеводи й резонатори», «Сповільнюючі системи», «Антени НВЧ», «Застосування феритів і діелектриків на НВЧ», «Параметричні підсилювачі», «Кріогенна радіофізика» . Навчальний процес у 50-ті - 60-ті роки забезпечували такі викладачі: В.М.Седих, К.П. Яцук, Ю.В. Шубарін, А.Ф. Зоркін, Т.Н. Аніщенко, В.О. Коробкін, Н.В. Ляпунов, Л.А. Зубріцкій, В.М. Дмітріев, Н.І. Лесік, Н.М. Ковтун, Д.С. Денісов, І.І. Саприкін. В цей же період створюється науково-дослідна лабораторія надвисоких частот (червень 1961р).

4-я Всесоюзна конференція з радіоелектроніки, що проводилася в 1960 році в Харкові, стала відправною точкою розвитку нового наукового напрямку кафедри - поширення електромагнітних коливань в широкосмугових електродинамічних структурах. З'являються перші авторські свідоцтва на винаходи авторського колективу на чолі з В.М. Сєдих («Хрестоподібний хвилевід»), нові госпдоговірні роботи по дослідженню хвилеведучих трактів. Вивченням хвилеведучих систем складної форми поперечного перерізу займалися Н.В. Ляпунов, А.Ф. Зоркін, В.М. Дмітріев. К.П. Яцук здійснювала дослідження розповсюдження електромагнітних хвиль в уповільнюючих системах. Почалися дослідження хвилеводів і резонаторів складної форми поперечного перерізу, що містять ферритові та діелектричні включення (Н.М. Ковтун, В.О. Коробкін). З'явилися згодом смужкові лінії і деякі різновиди пристроїв на коаксіальних лініях, які стали предметом подальших досліджень. Слід відзначити і внесок в розвиток антен надвисоких частот, здійснений доцентом Ю.В. Шубаріним, який прийшов на кафедру в 1958 р.

Sedykh.jpg (13869 bytes)Шістдесяті та сімдесяті роки ознаменувалися деякою зміною в структурі кафедри. У 1963 р. Терещенко А.І. став ректором Харківського інституту гірського машинобудування, автоматики та обчислювальної техніки (ХІГМАОТ), завідувачем кафедри став доцент Віктор Матвійович Сєдих (1928-1983). Напівпровідникова спеціалізація виділилася в самостійний підрозділ при кафедрі загальної фізики, а антенна тематика стала основною на кафедрі електрорадіотехніки, завідувачем якої став Ю.В. Шубарін (1963р). На кафедрі фізики НВЧ залишилася одна специаліалізацию - «Фізика НВЧ». Наукова робота стала проводитися за трьома напрямками:

1) ««Широкосмугові лінії передачі та пристрої на їх основі» (кер. В.М. Сєдих);

2) «Збудження і поширення хвиль в радіальних системах НВЧ» (кер. К.П. Яцук);

3) «Дослідження пристроїв НВЧ на підвищені рівні потужності» (кер. В.О. Коробкін).

На основі досягнень третього напряму на кафедрі в 1978р. була організована галузева науково-дослідна лабораторія «НВЧ пристрої на підвищений рівень потужності» (кер. В.О. Коробкін).

Інтенсивні результативні дослідження зробили вирішальний вплив на видавничу діяльність кафедри. У 1960 р. була видана книга Ю.В. Шубаріна «Антени надвисоких частот», в 1962р. книга Ю.В. Шубаріна і А.Ф. Зоркіна «Виміри на надвисоких частотах». У 1969 р. вийшла книга К.П. Яцук «Сповільнюючі системи». Авторський колектив під редакцією Сєдих В.М. випустив монографію «Смужкові лінії та пристрої НВЧ» (1974р.), «Хвилеводи з поперечним перерізом складної форми» (1979г.) і «Бібліографічний покажчик літератури до навчального посібника« Смужкові лінії та пристрої НВЧ ». Було підготовлено і видано навчально-методичний посібник «Загальний практикум з фізики надвисоких частот». Активна наукова робота викладачів та співробітників кафедри поєднувалася з інтенсивним залученням студентів до дослідницької роботи. Дипломні роботи більшості з них мали наукову і практичну цінність. Вони представлялися на міських, республіканських та всесоюзних конкурсах студентських робіт, завойовували призові місця і удостоювалися публікацій у солідних наукових журналах. Студенти ставали співавторами заявок на винаходи. До істотних результатів цього періоду слід віднести і те, що майже всі молоді викладачі кафедри (в основному випускники кафедри) захистили кандидатські дисертації. Це В.О. Коробкін, Н.М. Ковтун, А.Ф. Зоркін, Н.В. Ляпунов, В.М. Дмитрієв, Т.Н. Аніщенко, Д.С. Денисов, Н.І. Лесик. Встановлювалися тісні зв'язки з великими науковими організаціями та промисловими підприємствами країни. Виконувались великі госпдоговірні теми, затверджені рішеннями Уряду та пов'язані з роботами по створенню ПРО.

Атмосфера доброзичливості і відмінні умови для роботи, в поєднанні з високою вимогливістю до питань викладання і виховання студентів здобули кафедрі фізики НВЧ найкращі відгуки у випускників. Зав'язані дружні стосунки зі студентами кафедри підтримувалися протягом багатьох років. Наукові контакти з колишніми студентами виявлялися джерелом нових ідей і звершень.В 80-90 роки продовжують розвиватися наукові напрямки, що зародилися в 70-х роках. Ставляться і вирішуються все більш серйозні завдання фундаментального і прикладного характеру. Захищаються докторські дисертації В.М. Сєдих, К.П. Яцук та 15 кандидатських дисертацій науковими співробітниками кафедри. Одним з них був С.О. Погарський, який незабаром після захисту кандидатської дисертації захищає докторську дисертацію.

В рамках наукового напрямку під керівництвом професора В.М. Сєдих розробляються проблеми створення елементної бази приймально-передавальних трактів на основі нових перспективних ліній передач - смужкових, щілинних, копланарних, що відрізняються високою технологічністю виготовлення, малими габаритами і вагою. Захищаються авторські права на конструкції переходів зі стандартних ліній передачі на смужкові, фільтри, спрямовані відгалужувачі, атенюатори, модулятори та ін. Починаються пілотні проекти з переходу в міліметрову область частот, конструюється перший в ХДУ радіометр в цій частотній області. Проводиться комплекс досліджень з проблеми використання передавальних ліній при низьких температурах.

Sedykh.jpg (13869 bytes) В період 1983-1986 рр. кафедрою завідував професор Микола Антонович Хижняк (1929-2001), привнесший у розвиток наукового напрямку кафедри методи інтегральних рівнянь для дослідження законів розсіяння на діелектричних включеннях в хвилеводах. Інтенсивно розвивається і галузева науково-дослідна лабораторія «НВЧ пристрої на підвищений рівень потужності» під керівництвом доцента В.О. Коробкіна. Головний науковий напрямок лабораторії пов'язаний з теоретичними та експериментальними дослідженнями фізики резонансів у хвилеводних розгалуженнях з ізотропними і анізотропними включеннями.Вперше у світовій практиці пропонується велика кількість конструкцій пристроїв на основі хвилеводно-діелектричних резонаторів (ВДР), більшість конструкцій захищено авторськими свідоцтвами. Розробляються методи вимірювання параметрів анізотропних діелектриків на НВЧ. Вирішуються завдання розсіювання хвиль на анізотропних включеннях в хвилеводних розгалуженнях. В рамках даного напрямку захищені кандидатські дисертації старшими науковими співробітниками Н.І. П'ятаком, Ю.Г. Макеєвим, В.Я. Двадненко та аспірантами В.І. Груцяком, В.В. Осінцевим, А.Г. Ющенко.

        Дослідження законів збудження, розповсюдження та випромінювання радіальних хвиль в НВЧ діапазоні, що проводяться під керівництвом професора К.П. Яцук, отримали свій розвиток для випадків складних пов'язаних радіальних ліній передач з анізотропно провідною границію при наявності діелектричних і феритових шарів. Такі системи дозволили реалізувати широкосмугові антени з керованою поляризацією, елементи радіальних ЛБХ, зробити крок вперед у розвитку широкосмугових малогабаритних пасивних пристроїв НВЧ. В рамках даного напрямку захищені кандидатські дисертації науковими співробітниками В.І. Молявко, В.П. Кривохижею, Ю.І. Гребенюком, С.А. Бойко.

zvyagintsev.jpg (9319 bytes)З 1986 р. кафедрою завідує доцент Анатолій Олександрович Звягінцев.. Його наукові інтереси пов'язані з дослідженням променевих методів, комплексних променів і пучків в задачах поширення, дифракції та розсіювання електромагнітних хвиль імпедансними структурами. Одночасно велика увага приділяється електродинаміці хвилеводних структур з анізотропним середовищем і вдосконаленню методів неруйнівного контролю. Розробляються методи вимірювання компонент тензора діелектричної проникності монокристалів на НВЧ, робиться наголос на автоматизовані засоби вимірювання. Для виконання поставлених завдань широко залучаються не тільки співробітники кафедри, але й аспіранти. Аспірант О.В. Стрижаченко успішно захищає кандидатську дисертацію.

        З 1988 р. активну наукову роботу проводить професор О.О. Шматько , інтереси якого пов'язані з теорією нелінійної взаємодії електронних пучків з полями протяжних уповільнюючих систем в ЛБХ, ЛЗХ і ГДВ. Крім того, велика увага приділяється розвитку теорії поширення нестаціонарних сигналів і взаємодії останніх з речовиною. За ці роки в рамках даного напрямку захищені кандидатські дисертації О.С. Островським і Е.М. Одаренко.

        Останнім часом під керівництвом професора С.О. Погарського розробляються ефективні методи розрахунку ліній передач міліметрового діапазону, здійснюється комп'ютерний аналіз, синтез і оптимізація НВЧ пристроїв на їх основі. Розробляються високотехнологічні енергозберігаючі методи обробки речовин для різних технологічних процесів.

       У міру розширення наукових інтересів кафедри відбувалася і зміна спецкурсів. З 70-х років студентам кафедри читалися наступні спецкурси. «Теорія хвилеводів і резонаторів» «Теорія і застосування поверхневих хвиль на НВЧ», «Радіометрія», «Нелінійна взаємодія хвиль з електронними пучками», «Порушення відкритих хвилеведучих систем», «Мікроелектронні пристрої НВЧ», «Введення в фізику НВЧ», « Методи аналізу систем КВЧ »,« Обчислювальні методи в електродинаміці НВЧ »,« НВЧ пристрої на мікросмужкових лініях передачі », «Інтегральні рівняння». Виходячи з сучасних потреб підготовлені нові спецкурси: «Застосування НВЧ енергії» та «Променеві методи в розсіянні, випромінюванні та розповсюдженні радіохвиль».

        С З дня утворення факультету кафедра забезпечує читання загальних курсів лекцій «Фізика НВЧ», «Електроніка НВЧ» і «Теорія хвильових процесів» та практикуми з цих дисциплін для студентів всіх кафедр радіофізичного факультету денного та вечірнього відділень за спеціальностями «радіофізика і електроніка» і «біофізика ».

         В даний час навчальний процес на кафедрі забезпечує колектив висококваліфікованих викладачів у складі: Академіка НАН України, професора Л.М. Литвиненко, професорів О.О. Шматько, С.О. Погарского, доцентів А.О. Звягінцева, М.І. Пятака , Д.С. Денісова, Е.Н.Одаренко, Е.М. Одаренко, старшого наукового співробітника кандидата фіз.-мат. наук О.В. Стріжаченко

        Плідний зв'язок з провідними науково-дослідними інститутами і вузами країн СНД-ІКД РАН, МІЕМ РАН, МДУ і Харківськими - ІРЕ НАН України, РІ НАН України, НДІРВ, Фізико-технічним інститутом низьких температур НАН України та ін, участь у всіх конференціях колишнього Союзу за профілем кафедри, велике число доповідей і публікацій в наукових журналах ближнього і далекого зарубіжжя, авторські свідоцтва та патенти на винаходи - здобули кафедрі фізики НВЧ гідну повагу фахівців та випускників кафедри. Так, заступник директора ФТІНТу академік НАН України І.М. Дмітренко у своїй книзі «Народження інституту» (1998р.), присвяченої становленню ФТІНТу, сказав наступне. «... Радисти і електронщики йшли з ХАІ, ХІРЕ, хорошу підготовку давав радіофізичний факультет ХДУ. З кафедри фізики НВЧ прийшли в криогенну електроніку І.К. Янсон, В.М. Дмітріев, Ф.Ф. Менде, що стали науковими лідерами, Г.Е. Чурілов, Е.В. Хрістенко і багато інших. Есвечешнікі разюче швидко освоювалися з фізикою твердого тіла і надпровідністю. Радіофізична підготовка давала їм важливі переваги у поводженні з апаратурою і постановці експериментів ».

Gruppa.jpg (21050 bytes)За роки свого існування кафедра підготувала більше 500 спеціалістів в області фізики і техніки НВЧ, які працюють у ВНЗ на кафедрах фізики і математики, в НДІ, КБ та інших закладах Харкова, України і СНД. Кожен дев'ятий випускник кафедри захистив кандидатську дисертацію, а більше десяти стали докторами наук - це І.П. Якіменко, В.М. Дмітріев, І.К. Янсон, Ф.Ф. Менде, А.С. Снурніков, О.Г. Шеїн, С.С. Калмикова, І.М. Балаклицький, М.М. Горобець, Л.П. Яцук, С.О. Погарський. А один з них - І.К. Янсон став дійсним членом НАН України. Багато наших випускників - доктори і кандидати наук - очолюють відділи та лабораторії великих академічних інститутів, їх роботи широко відомі як у нас в країні, так і за кордоном.

2015 Кафедра Фізики НВЧ факультету Радіофізики
біомедичної електроніки і комп'ютерних систем
ХНУ ім. В.Н. Каразіна